AVHØR.

Når du skal til avhør hos politiet er du som oftest enten mistenkt eller siktet for en straffbar handling, men du kan også møte i politiavhør som vitne.

Fra boken Fangehåndboka utgitt av Juss-Buss ( www.jussbuss.no ) siterer vi følgende omkring emnet politiavhør:

De første timene etter du er arrestert og under avhør er av stor betydning. Det du sier og gjør i denne tiden kan få mye å si for hvordan det går med saken din.

1. Innkalling til politiavhør

Når du blir mistenkt eller anmeldt for noe, er det oftest slik at du først innkalles til avhør. Dette kan skje i forbindelse med at du arresteres, men også i andre sammenhenger. Målet med avhøret er gjerne å finne ut om de skal sikte deg. Politiet skal gjøre deg kjent med hva saken gjelder før avhøret starter.

Du har ingen plikt til å la deg avhøre av politiet og det er derfor ikke straffbart å nekte å snakke under avhør. Det eneste du har plikt til er å oppgi navn, fødselsdato, adresse, samt hva du arbeider med eller hva du studerer. Du behøver eksempelvis ikke si hvem som er arbeidsgiveren din eller hvilken skole du går på. Hvis du er under 18 år, bør en foresatt som regel få lov til å være tilstede under avhøret og gis mulighet til å uttale seg. Under det eventuelle avhøret kan ikke politiet komme med verken løfter, trusler eller tvang.

2. Forklaringen din.

Hvorvidt det er lurt av deg å forklare deg eller ikke, avhenger av hvorfor du er arrestert, hvordan politiet går fram under avhøret og din rolle i saksforholdet. Er du uskyldig vil det for din egen del nesten unntaksvis være lurt å gi forklaring. Dette fordi din forklaring da gjerne fører til at saken henlegges. Dersom politiet gir uttrykk for at saken din likevel vil sendes til domstolen, har du ikke mye å vinne på å avgi forklaring under dette avhøret.

Dersom du finner det fornuftig å avgi forklaring under avhør, er det en del ting det kan være greit å huske på:

• Tenk deg godt om før du sier noe.

• Ikke si at du er enig eller gi inntrykk av at du er enig, dersom du ikke er helt sikker på at dette er riktig.

• Si fra dersom du tror at du kanskje kan ha misforstått noe av det politiet sier eller at du tror noe av det du har sagt kan misforstås.

• Dersom politiet stresser deg til å avgi svar før du har fått tenkt deg godt om, bør du vente med å svare til du har fått ryddet tankene dine. Bruk den tiden du trenger. Husk at du ikke har plikt til å forklare deg. Husk også på at det du sier i avhør kan benyttes mot deg i en eventuell sak og at du da vil bli konfrontert med det du har sagt.

• Hvis du blir sliten eller av andre grunner føler behov for en pause, så be om det. Under lange avhør har du krav på pauser. Selv om du under avhør blir lovet mildere behandling, eller å få slippe arrestasjon dersom du er samarbeidsvillig og enig med politiet under avhør, kan du ikke være sikker på at løftene blir holdt. Husk at dersom saken kommer for retten vil ikke domstolen nødvendigvis ta hensyn til hva som eventuelt har blitt lovet av politiet. Skulle de likevel love deg noe, bør du sørge for å få det skriftlig.

Hvis du tilstår under avhør, skal politiet spørre deg om du erkjenner deg straffeskyldig. Straffeskyldig betyr at du mener at du har forbrutt deg mot en lovbestemmelse og at det ikke er grunner som kan tale for å frikjenne deg. Hvis du eksempelvis mener at du ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket eller at det var selvforsvar, er det viktig at du svarer nei på spørsmålet om straffeskyld.

Dersom du velger å avgi forklaring, skal denne skrives ned av politiet. Forklaringen blir så lest opp eller du kan lese den selv dersom du foretrekker det. Du blir deretter bedt om å underskrive den. Det er viktig at du leser nøye gjennom det som er skrevet og sjekker at det som står der er det du mener å ha forklart. Hvis du er uenig i noe av det som står der eller mener at det er upresist, må du si fra med en gang slik at dette skrives ned på forklaringen.

Det er igjen grunn til å minne om at det du velger å si under avhøret kan få stor betydning for en eventuell rettssak. Dette gjelder særlig det som står i den skrevne forklaringen, men også annet du har sagt kan få betydning. Selv om du ved eventuelle senere avhør går bort fra den første forklaringen, vil denne alltid stå sterkt. Du kan dermed risikere at den minst heldige forklaringen er den som blir vektlagt.

3. Advokat og tolk

Du har rett til å ha med en advokat under politiavhøret. Muligheten for å få dekket utgiftene til dette er imidlertid små. Hvis du blir avhørt etter å ha blitt arrestert, kan situasjonen være noe enklere. Dette fordi du har krav på advokat i alle trinn av saken. Hvis det blir sak, skal du ha advokat.

Dersom du har språkproblemer, har politiet plikt til å skaffe deg en tolk. Tolken skal være en nøytral part som bare oversetter politiets spørsmål og dine svar. Han eller hun skal altså ikke selv ta stilling til det som blir sagt under avhøret.

Hvis du på tross av tolkens hjelp har problemer med å forstå det som sies i avhøret, eller tolken ikke forstår dialekten du snakker, bør du sørge for at dette skrives ned i forklaringen. Dette er viktig slik at du ikke senere blir konfrontert med uttalelser som er avgitt uten at du har skjønt helt hva du har blitt spurt om.

 

Tilbake til forsiden.