FRITT FORSVARERVALG.

I Norge er det slik at den som er tiltalt i en straffesak selv fritt kan velge hvilken advokat han vil ha som forsvarer.

Ofte har den tiltalte ikke informasjon om hvem han ønsker å bruke som forsvarer den dag han blir arrestert. Han får da oppnevnt en av de faste forsvarere som er engasjert av domstolen.

Retten til fritt forsvarervalg er imidlertid slik at den tiltalte kan skifte ut den advokat han har fått tildelt med en ny advokat etter eget valg når han måtte ønske i løpet av etterforskningen av saken.

En tiltalt ( med unntak av i enkelte småsaker ) får dekket kostnadene med advokat av det offentlige, dette gjelder også dersom han velger advokaten selv.

Ønsker den tiltalte en advokat fra et annet sted i landet skaper dette imidlertid ofte et problem ved at denne advokat ikke får dekket sine utgifter til reise og opphold på tiltaltes hjemsted.

Mange innsatte i varetekt angrer også ofte på at de har valgt en forsvarer fra et annet sted av landet, da jevnlige besøk av forsvarer i fengselet er både sosialt og viktig for opplysning og planlegging av forsvaret.

Også når en blir fremstilt for varetektsfengsling har en rett på forsvarer betalt av det offentlige.

I perioden fra en er mistenkt og blir kalt inn til avhør har en også rett på å la seg bistå av advokat etter eget ønske.  Frem til til et eventuelt fengslingsmøte eller til det blir tatt ut tiltale må en imidlertid betale denne advokaten selv.

Mange advokater velger imidlertid å ikke ta betalt for å være med i slike innledende avhør når de ser at dette er en sak som kan utvikle seg til å bli en fengslingssak eller en straffesak for tingretten. 

Retten til å la seg bistå av advokat på ethvert trinn i en sak finner vi i straffeprosessloven:

§ 94. Siktede har rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken. Dette skal han gjøres kjent med. Retten kan tillate at siktede lar forsvaret utføre av flere.

Når siktede er under 18 år, er det vergen som velger forsvarer. Det samme gjelder dersom det er grunn til å anta at siktede er i en tilstand som nevnt i straffeloven § 44, og har verge.

ADVOKAT/SIVILØKONOM FRODE SKOGVOLD.

Tilbake til forsiden.