* Etter et politiavhør i Skibotn kvelden 25. juni i fjor forsvinner en 22 år gammel mann. Han sliter med ADHD og psykiske problemer. To ganger tidligere har han forsøkt å ta sitt eget liv. Fem dager senere blir han funnet død. Han tar sitt eget liv. Familien anmelder saken til Spesialenheten for politisaker. De mener han aldri burde blitt overlatt til seg selv. Spesialenheten mener at hverken politibetjenten eller politiadvokaten som avhørte ham kan lastes.

Flere klager.

485 saker, hvorav også saker anmeldt tidligere år, ble avgjort ved Spesialenheten for politisaker første halvår i år. Det er flere enn noen gang tidligere. Men kun 3 prosent av sakene endte med forelegg, siktelse, tilståelsesdom eller tiltale. - Andelen må sees i lys av at vi treffer flere vedtak enn vi har gjort noen gang før, sier Jan Egil Presthus, sjefen for Spesialenheten for politisaker.

Presthus og hans kolleger mottok første halvår i år til sammen 786 anmeldelser. Nær halvparten av anmeldelsene ble henlagt fordi det ikke ble funnet rimelig grunn til å undersøke saken nærmere etter at politiets dokumenter var gjennomgått og fornærmede avhørt.

De vanligste anmeldelsene har utgangspunkt i påstander om grov uforstand i tjenesten, brudd på taushetsplikten og legemskrenkelse. Politiet i Oslo ble anmeldt flest ganger, etterfulgt av politidistriktene Hordaland, Follo og Søndre Buskerud.

* En mann pågrepet og siktet for narkotikaforbrytelser. Han blir sittende over fire døgn på glattcelle hos Oslo-politiet. Dette til tross for at to dager er det som er lovlig i henhold til regelverket. Politiet blir anmeldt. Spesialenheten kommer med krass kritikk, men henlegger allikevel saken på grunn av struktursvikt. Det finnes ikke nok varetektsplasser i norske fengsler.

Riksadvokaten avgjorde 74 klagesaker på Spesialenhetens vedtak fra januar til juli. I to saker ble det beordret etterforskning.

Kritikk.

Spesialenheten har tidligere fått kritikk for at andelen positive påtaleavgjørelser er for lav. I 2006 endte 8 prosent av sakene med forelegg, siktelse, tilståelsesdom eller tiltale. I 2007 var andelen 10 prosent. Men Spesialenheten mener det vil være galt å ha som mål å reagere med straff i flere saker.

Riksenheten for polismål i Sverige behandler gjennomsnittlig 5500 saker pr. år. I 2007 endte kun 1,8 prosent med tiltale eller forelegg mot politiet. I Danmark endte 19 prosent med tiltale eller forelegg. I Finland ender mellom 3 og 6 prosent av sakene med forelegg eller tiltaler.

* På et servicekontor i Trondheim 7. september 2006 blir 48 år gamle Eugene Obiora utsatt for et halsgrep og lagt i bakken da han kommer i basketak med fire polititjenestemenn. Halsgrepet fører til knusningsskader, som igjen fører til kvelning. Obiora dør. Spesialenheten for politisaker henlegger saken, men Riksadvokaten beordrer Spesialenheten til videre etterforskning for å få avklart flere forhold. Senere henlegger Riksadvokaten saken. Det blir ikke begått noen straffbar handling fra politiets side, mener han.

For høy terskel.

Abid Q. Raja, advokaten til Obioras familie, mener terskelen er for høy for å påtale politiansatte, sammenlignet med hvordan terskelen ellers er når politiet tiltaler vanlige mennesker.

Samtidig sier han det er en kjensgjerning at politiet får mange ubegrunnede anmeldelser mot seg.

- Har Spesialenheten betydning for folks tillit til politiet?

- Det betyr veldig mye. Folk må ikke tro at det å levere inn en anmeldelse ikke fører til noe. Derfor er det viktig at det er stor åpenhet rundt sakene som etterforskes. De som leder og er med i etterforskningen, bør ikke rekrutteres fra politiets rekker.

Raja mener at dommere bør lede etterforskningen i de tilfeller der personer er drept av politiet.

- At 3 prosent av sakene har endt med påtale, viser i hvert fall at man har funnet å føre noen saker for domstolene, sier han.

På tross av at de fleste sakene blir henlagt, samtidig som antall anmeldelser stiger, mener sjefen for enheten at Spesialenheten er viktig for folks tillit.

- Utfordringen for oss er å få frem tydelig nok at vi er et uavhengig organ, ikke en del av politiet, sier Presthus.