GÅR DET FOR LANG TID FRA EN ER SIKTET I EN SAK TIL PÅTALEMYNDIGHETEN BESTEMMER SEG FOR OM SIKTELSEN SKAL ENDE OPP I EN HENLEGGELSE ELLER I EN TILTALE?

Straffeprosessloven sier blant annet noe om dette.

§ 226. Formålet med etterforskningen er å skaffe til veie de nødvendige opplysninger for

å avgjøre spørsmålet om tiltale,

å tjene som forberedelse for rettens behandling av spørsmålet om straffeskyld og eventuelt spørsmålet om fastsettelse av reaksjon,

å avverge eller stanse straffbare handlinger.

å fullbyrde straff og andre reaksjoner og

å tjene som forberedelse for barneverntjenestens behandling av spørsmålet om det skal sette i verk tiltak etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

Om personundersøkelse og mentalobservasjon gjelder reglene i kap 13.

Er en bestemt person mistenkt, skal etterforskingen søke å klarlegge både det som taler mot ham og det som taler til fordel for ham.

Etterforskingen skal gjennomføres så raskt som mulig og slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe.

 

§ 241. En mistenkt som det pågår etterforsking mot, kan hos retten begjære foretatt rettergangsskritt til avkreftelse av mistanken. Det samme gjelder når etterforskingen er innstilt på grunn av bevisets stilling.

Retten plikter å ta begjæringen til følge, hvis ikke det begjærte rettergangsskritt må anses uegnet til å avkrefte mistanken.

 

§ 249. Spørsmålet om tiltale skal avgjøres så snart saken er tilstrekkelig forberedt til det.

Dersom en mistenkt var under 18 år på handlingstiden, skal spørsmålet om tiltale avgjøres innen 6 uker etter at vedkommende er å anse som mistenkt i saken. Tiltalespørsmålet kan likevel avgjøres senere dersom hensynet til etterforskningen eller andre særlige grunner gjør det nødvendig.

__

Legg merke til § 226, siste ledd, som pålegger påtalemyndigheten å etterforske en sak så raskt som mulig og slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe.

Når etterforskningen tar måneder og år er denne ventetiden en stor påkjenning for de som er siktet, og dette må helt klart kunne karakteriseres som en ulempe for den siktede.

Dersom du ikke får politiet til å etterforske forhold som du ber om, og som du mener er egnet til å avkrefte eller redusere mistanken mot deg, kan du sende en begjæring til tingretten der du ber retten om å iverksette etterforskningsskritt. ( Se § 241 ).

§ 249 sier at spørsmålet om tiltale skal avgjøres så snart saken er tilstrekkelig forberedt til det.

Men hva hjelper det så lenge politiet bryter reglene i § 226, siste ledd?  Det tar jo mye for lang tid å få saken tilstrekkelig forberedt.

Vi har bestemt oss for å undersøke dette problemet nærmere, og har da valgt å se på saker i Hordaland politidistrikt siden det er det området vi kjenner best.

Vi ønsker derfor å høre fra deg som har måttet vente i mer enn seks måneder på at påtalemyndigheten har tatt stilling til hva som skal skje med din siktelse. Vi ønsker å høre om saker som fortsatt pågår og om saker som er avsluttet i løpet av de siste fem år.

Du kan sende oss en e-mail her der du kort skriver hvor lenge du har ventet, hva saken gjelder ( paragraf i straffeloven ) og hvilken politiadvokat som er påtaleansvarlig.   E-MAIL.   Vi vil ikke lagre ditt navn eller opplysninger om saken uten etter tillatelse fra deg.

Dersom undersøkelsen viser seg å gi et svært negativt resultat vil resultatet ( i anonymisert form ) bli presentert for Politimesteren i Hordaland.

Til forsiden.